جشنواره علامه حلی
مهلت ارسال مقالات تا 10 آبان ماه تمدید شد

معیارهای ارزیابی آثار در جشنواره علامه حلی(ره)

بر اساس ماده 4 آیین‏نامه ارزیابی جشنواره علامه حلی(ره)، آثار شرکت داده شده در این جشنواره در چهار سطح علمي ارزیابي مي‌شوند:

      سطح1: آثار طلاب پايه‌هاي يکم تا سوم حوزه‏های علمیه برادران و خواهران؛ 

      سطح2: آثار طلاب پايه‌هاي چهارم تا ششم حوزه‏های علمیه برادران و پایه‏های چهارم و پنجم دوره عمومی و پایه اول سطح 3 حوزه‏های علمیه خواهران؛ 

      سطح 3: آثار طلاب پايه‏هاي هفتم تا نهم حوزه‏های علمیه برادران و پایه دوم تا پایان سطح 3 حوزه‏های علمیه خواهران؛ 

      سطح 4: آثار طلاب پایه دهم و شاغل به درس خارج حوزه‏های علمیه برادران و سطح 4 حوزه‏های علمیه خواهران.

 

* توضیح: جهت دانلود فایل معیارهای ارزیابی جشنواره، به پایین همین صفحه مراجعه نمایید.

 

معیارهای ارزیابی مقالات بر اساس سطوح ارزیابی جشنواره

ردیف

معیارها

مقالات سطح 1

مقالات سطح 2

مقالات سطح 3

مقالات سطح 4

1     

 رعایت ساختار ظاهری اثر (چکیده ـ مقدمه ـ منابع ـ نتیجه ـ ارجاع‏دهی واضح و شفاف)

15

15

15

15

2     

 شیوایی و رسائی

5

5

5

5

3     

 رعایت آیین نگارش

5

5

5

5

4     

 تبیین دقیق مسأله

8

8

6

6

5     

 سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث

12

12

10

7

6     

 پرهیز از مطالب حاشیه‌ای و زائد

5

4

3

2

7     

 استفاده از منابع معتبر و متعدد

6

6

7

8

8     

کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدلال

18

20

21

21

9     

 اهمیت مسأله ( یا موضوع) و مبتنی بر نیاز بودن آن

2

3

3

4

10 

 نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا

3

3

4

6

11 

 روشمندی اثر ( توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...)

6

6

5

5

12 

 عبارت‏‌پردازی توسط نویسنده

10

8

6

4

13 

 کیفیت نتیجه‏‌گیری و جمع‏‌بندی

5

5

5

5

14 

 نقد و تولید علم

5+

5+

5

7

15 

 عدم رعایت اخلاق پژوهشی ( ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...)

10-

10-

10-

10-

16 

 موضوعات بخش ویژه

1+

1+

1+

1+

 

 

معیارهای ارزیابی کتاب‏ها بر اساس سطوح ارزیابی جشنواره

ردیف

معیارها

کتاب‏‌های

سطح 1و2

کتاب‏‌های

سطح 3

کتاب‏‌های

سطح 4

1     

 رعایت ساختار ظاهری ( فهرست مطالب، مقدمه، نتیجه‏گیری، فهرست منابع و ارجاع‏دهی واضح و شفاف)

15

15

15

2     

 شیوایی و رسایی

5

5

5

3     

 رعایت آیین نگارش

5

5

5

4     

 تبیین دقیق مسأله یا موضوع

6

5

5

5     

 سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث

12

10

7

6     

 پرهیز از مطالب حاشیه‌ای و زائد

5

3

2

7     

 استفاده از منابع معتبر و متعدد

6

7

8

8     

 کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدلال

20

21

21

9     

 اهمیت مسأله ( یا موضوعو مبتنی بر نیاز بودن آن

3

3

4

10 

 نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا

3

4

6

11 

 روشمندی اثر (توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...)

5

4

4

12 

 عبارت‌‏پردازی توسط نویسنده

8

6

4

13 

 کیفیت نتیجه‏‌گیری و جمع‏‌بندی

4

4

4

14 

 امتیازات ویژه (تیراژ، نوبت چاپ، طرح جلد، صفحه‌آرایی و جذابیت ظاهری، داشتن فیپا، فونت و...)

3

3

3

15 

 نقد و تولید علم

5+

5

7

16 

 عدم رعایت اخلاق پژوهشی (ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...)

10-

10-

10-

17 

 موضوعات بخش ویژه

1+

1+

1+

 

 

معیارهای ارزیابی تحقیقات پایانی و پایاننامهها بر اساس سطوح ارزیابی جشنواره

ردیف

معیارها

تحقیقاتپایانی

سطح 2

پایاننامههای

سطح 3

پایاننامههای

سطح 4

1     

 رعایت ساختار ظاهری (چکیده، مقدمه، نتیجهگیری، فهرست منابع و ارجاعدهی واضح، فهرست مطالب و رعایت ضوابط پایاننامهنویسی)

15

15

15

2     

 شیوایی و رسایی

5

5

5

3     

 رعایت آیین نگارش

5

5

5

4     

 تبیین دقیق مسأله و سؤالات اصلی و فرعی

6

7

7

5     

 سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث

12

10

7

6     

 پرهیز از مطالب حاشیه‌ای و زائد

5

3

2

7     

 استفاده از منابع معتبر و متعدد

7

7

8

8     

 کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدلال

20

21

21

9     

 اهمیت مسأله (یا موضوع) و مبتنی بر نیاز بودن آن

4

4

5

10 

 نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا

4

4

6

11 

 روشمندی اثر (توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...)

5

4

4

12 

 عبارتپردازی توسط نویسنده

8

6

4

13 

 کیفیت نتیجهگیری و جمعبندی

4

4

4

14 

 نقد و تولید علم

5+

5

7

15 

 عدم رعایت اخلاق پژوهشی (ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...)

10-

10-

10-

16 

 موضوعات بخش ویژه

1+

1+

1+

 
 

معیارهای ارزیابی مقالات ترجمه

ردیف

معیارها

امتیاز

1     

 اتقان و اعتبار علمی اثر ترجمه شده (اصل اثر)

15

2     

 اهمیت اثر و مبتنی بر نیاز بودن آن

10

3     

 میزان درک صحیح مترجم از متن

20

4     

 معادلیابی واژگان، اصطلاحات، تعابیر، کنایهها، تمثیلات و...

20

5     

 شیوایی، رسایی و رعایت نثر امروزی

15

6     

 ویرایش و رعایت آیین نگارش

10

7     

 توضیحات و تعلیقات مناسب

10

 

 

معیارهای ارزیابی کتابهای ترجمه

ردیف

معیارها

امتیاز

1     

 اتقان و اعتبار علمی اثر ترجمه شده (اصل اثر)

10

2     

 اهمیت اثر و مبتنی بر نیاز بودن آن

10

3     

 میزان درک صحیح مترجم از متن

20

4     

 معادلیابی واژگان، اصطلاحات، تعابیر، کنایهها، تمثیلات و...

20

5     

 شیوایی، رسایی و رعایت نثر امروزی

15

6     

 ویرایش و رعایت آیین نگارش

10

7     

 توضیحات و تعلیقات مناسب

10

8     

 امتیازات ویژه (تیراژ، نوبت چاپ، طرح جلد، صفحهآرایی و جذابیت ظاهری، داشتن فیپا، فونت و...)

5

 

 

معیارهای ارزیابی کتابهای تصحیح

ردیف

معیارها

امتیاز

1     

 قابلیت علمی

10

2     

 میزان تسلط مصحح بر موضوع

10

3     

 اهمیت و مبتنی بر نیاز بودن اثر (متن مصحّح)

4

4     

 قدمت متن مصحِّح و دشواری تصحیح آن 

8

5     

 انتخاب مناسب نسخه اصلی و بدلهای معتبر

12

6     

 فهم صحیح نسخه اصلی و ضبط دقیق نسخه بدلها

10

7     

 استخراج تعلیقات و پانوشت‌های فنی و علمی افزون بر تصحیح

10

8     

 مقدمه جامع مصحِّح ( شرححال مؤلف، جایگاه کتاب، معرفی نسخه‌های خطی و نسخه مورد اعتماد)

10

9     

 فهرستنویسی و عنوانبندی مناسب

10

10 

 ویرایش و رعایت آیین نگارش

12

11 

 امتیازات ویژه ( صفحه‌آرایی، چاپ مطلوب، نداشتن غلط چاپی)

4

12 

 عدم رعایت اخلاق پژوهشی ( ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...)

10-